EUROCITIES

Sieć EUROCITIES to stowarzyszenie dużych miast europejskich, głównie z państw Unii Europejskiej, zrzeszające ponad 190 miast z 39 krajów. Funkcjonuje jako platforma do wymiany wiedzy, doświadczeń i innowacyjnych pomysłów. Członkowie za jej pośrednictwem omawiają wspólne problemy oraz opracowują skuteczne rozwiązania. Służy zacieśnianiu współpracy z instytucjami europejskimi w celu przedstawiania im zarówno potencjału rozwojowego, jak i problemów dużych miast europejskich oraz ich mieszkańców.

EUROCITIES reprezentuje miasta na forum europejskim, prowadząc dialog z instytucjami unijnymi (Komisją Europejską, Parlamentem, Radą UE oraz Komitetem Regionów), aby uzyskać wpływ na ostateczny kształt polityk, działań i decyzji dot. regulacji i instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Ponadto sieć działa na rzecz wzmacniania roli samorządów lokalnych w strukturze wielopoziomowego sprawowania rządów, wychodząc ze stanowiska, że legislacja UE powinna się rozwijać w takim kierunku, by samorządy lokalne mogły odpowiadać na wyzwania strategiczne na szczeblu lokalnym, najbliższym mieszkańcom. Warszawa jest członkiem Komitetu Zarządzającego sieci; obecnie pełni funkcję Skarbnika.

Warszawa jest obecnie członkiem wszystkich pięciu Forów tematycznych EUROCITIES:

  •     Rozwoju Gospodarczego,
  •     Spraw Społecznych,
  •     Kultury,
  •     Środowiska,
  •     Mobilności.

Jesteśmy szczególnie zaangażowani w Filar Współpracy oraz Zarządzania Miejskiego. Aktywnie uczestniczymy w pracach 27 z 36 grup roboczych. Jedne z ważniejszych obszarów naszej działalności w ramach EUROCITIES to:

Grupa robocza ds. Obszarów metropolitalnych -  funkcja zastępcy przewodniczącego

Jesteśmy jednym z nielicznych miast uczestniczących nie tylko w cyklicznych spotkaniach w ramach Forum Rozwoju Gospodarczego, ale i spotkaniach roboczych organizowanych wokół konkretnych przypadków/tematów, w różnych miastach europejskich. W ramach prac tej grupy aktywnie uczestniczyliśmy w przygotowaniu obszernego pisemnego stanowiska na spotkane z intergrupą Parlamentu Europejskiego ds. rozwoju miast. Obecnie Warszawa na bieżąco dzieli się swoimi doświadczeniami z wdrażania instrumentu ZIT oraz realizuje jeden wspólny ESPON-owski projekt.

Grupa robocza ds. Agendy Miejskiej

Od samego początku aktywnie wspieramy wysiłki mające na celu wzmocnienie aktywnego obywatelstwa w UE. W ramach prac tej grupy uczestniczyliśmy w przygotowaniu propozycji Paktu Amsterdamskiego. Jednocześnie przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania była ścisła współpraca z prezydencją UE.

Grupa Robocza ds. Polityki Spójności -  funkcja zastępcy przewodniczącego

W ostatnim okresie należymy do głównych działaczy grupy. Byliśmy szczególnie aktywni we wspieraniu wysiłków na rzecz tworzenia odrębnych instrumentów służących rozwojowi funkcjonalnych obszarów miejskich, czego przykładem może być instrument ZIT.

Zabiegaliśmy także o wprowadzenie realnych uproszczeń administracyjnych oraz większej elastyczności w możliwości łączenia różnych funduszy i programów (w szczególności dla zrównoważonego transportu miejskiego jako naszego priorytetu określonego dla osiągnięcia celów agendy klimatycznej). Jednocześnie prowadziliśmy usilne starania o uznanie kosztów związanych z podatkiem VAT jako kosztów kwalifikowalnych projektu, uzyskując częściowo zadowalające efekty. W tym okresie zwracaliśmy szczególną uwagę na ścisłą współpracę z Intergrupą Parlamentu Europejskiego ds. miejskich i jej przewodniczącym – panem Janem Olbrychtem, jak również z Komisją Rozwoju Regionalnego.

Grupa Robocza ds. Żywności  -  funkcja zastępcy przewodniczącego

Jesteśmy jedynym miastem z Europy-Środkowo-Wschodniej w tej grupie, zdobyliśmy zaufanie jej członków dzięki naszemu aktywnemu udzielaniu się w jej pracach. W 2019 r. zorganizowaliśmy dwa posiedzenia grupy, w tym wizytę studyjną w Gandawie, oraz trzy webinaria tematyczne dostępne w sieci.

Dzięki naszemu udziałowi w grupie w 2019 roku złożyliśmy dwa wnioski aplikacyjne pod przywództwem Mediolanu w odpowiedzi na konkursy europejskie dot. wzmacniania roli miast w podejmowaniu działań związanych z systemami żywnościowymi.

Drugi projekt został złożony w 2019 roku w odpowiedzi na konkurs z ramienia programu DEAR pt. „Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu”. Celem tego projektu jest stworzenie szerokiej paneuropejskiej kampanii informacyjnej angażującej i mobilizującej młodzież. Kampania ma na celu uświadamianie mieszkańców o powiązaniach istniejących między systemami żywnościowymi a zmianami klimatycznymi. W ramach projektu chcielibyśmy więc zachęcić mieszkańców miast do przyjęcia bardziej zrównoważonego stylu życia poprzez uświadamianie ich, że ich wybory konsumenckie mogą się przyczynić do redukcji emisji gazów cieplarnianych, łagodząc w ten sposób zmianę klimatu.

W 2020 r. złożyliśmy kolejny wniosek aplikacyjny w odpowiedzi na kolejny konkurs z programu Horyzont 2020.

Warto wspomnieć, że Warszawa jest również liderem grupy roboczej ds. finansowania wieloletnich inwestycji miejskich.