Komitet Regionów

Europejski Komitet Regionów jest organem doradczym UE. Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych

W grudniu 2019 roku Prezydent Rafał Trzaskowski został wybrany na członka Komitetu Regionów siódmej kadencji.

Skład 

Europejski Komitet Regionów jest organem złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. 

Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

Każdy kraj wyznacza swoich członków, którzy są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję przez Radę UE.
Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ludności danego kraju. 

Organizacja pracy 

Komitet Regionów mianuje sprawozdawcę (jeden z członków Komitetu), który konsultuje się z zainteresowanymi stronami i przygotowuje opinię.

Tekst opinii jest poddawany pod dyskusję i przyjmowany przez komisję Komitetu Regionów odpowiedzialną za dany obszar polityki. Opinię przedkłada się następnie wszystkim członkom do głosowania na posiedzeniu plenarnym, podczas którego wprowadza się do niej zmiany i przyjmuje się ją w drodze głosowania.

Na końcu wspólnie uzgodniona opinia zostaje przekazana wszystkim zainteresowanym instytucjom UE.

W ciągu roku odbywa się do sześciu sesji plenarnych, podczas których przyjmuje się opinie dotyczące od 50 do 80 projektów legislacyjnych UE.

 

Prezydent m.st. Warszawy bierze aktywny udział w pracach dwóch komisji:

W zakres kompetencji Komisji wchodzą:

 • spójność gospodarcza,
 • społeczna i terytorialna;
 • fundusze strukturalne i planowanie przestrzenne;
 • polityka miejska i mieszkalnictwo;
 • transport i transeuropejskie sieci transportowe;
 • makroregiony,
 • współpraca terytorialna,
 • statystyki regionalne i wskaźniki regionalne;
 • roczny budżet UE,
 • wieloletnie ramy finansowe oraz finanse lokalne i regionalne.


Do zadań Komisji COTER należy też zarządzanie wspólnymi działaniami Komitetu i OECD – w obszarach takich jak jakość inwestycji publicznych, decentralizacja czy rozwój regionalny oraz rozwój obszarów miejskich i wiejskich.

Głównym celem tej współpracy jest wzmocnienie dialogu politycznego między OECD a samorządami lokalnymi i regionalnymi UE oraz ostatecznie ulepszenie polityki publicznej wspierającej gospodarczy i społeczny dobrostan.

W zakres kompetencji Komisji wchodzą obszary:

 • środowisko,
 • zmiana klimatu,
 • energia,
 • polityka kosmiczna Unii Europejskiej.


Komisja ENVE koordynuje również prace związane z Porozumieniem Burmistrzów (Covenant of Mayors), inicjatywą włączającą władze lokalne i regionalne w działania na rzecz lepszej polityki w zakresie klimatu i energii.

W roku 2020 Prezydent Trzaskowski był sprawozdawcą Komitetu w zakresie opinii nt. Paktu Klimatycznego.