Warszawa partycypowała w projekcie ICLEI pod nazwą Urban-LEDS, w którego ramach miasta z różnych kontynentów dzieliły się doświadczeniami w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Braliśmy także udział w projekcie RESIN jako Tier-2 Cities. Projekt RESIN badał działania podejmowane przez miasta europejskie na rzecz adaptacji do zmian klimatu oraz zbiera najlepsze praktyki z tych miast w celu stworzenia narzędzia wspierającego władze miast w podejmowaniu decyzji związanych z adaptacją do zmian klimatu, jak również wspierających proces powstawania strategii adaptacji. Celem projektu było również wsparcie działań miast w tym zakresie i wymiana najlepszych praktyk. Wyniki projektu były interesujące dla Warszawy w związku z trwającymi w tamtym czasie pracami nad Strategią adaptacji do zmian klimatu dla miasta stołecznego Warszawy do roku 2030 z perspektywa do roku 2050.