Association of Cities and Regions for sustainable Resource management (ACR+) - Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu

ACR + to międzynarodowa sieć miast i regionów, które łączy wspólny cel: promowanie zrównoważonej konsumpcji zasobów oraz gospodarowania odpadami poprzez:

  • zapobieganie ich powstawaniu u źródła,
  • ponowne wykorzystanie i recykling.

Obecnie ACR+ liczy prawie 100 członków, głównie władze lokalne i regionalne, a także krajowe sieci władz lokalnych reprezentujących około 1100 gmin. ACR + z zadowoleniem przyjmuje jako partnerów również innych kluczowych graczy w zrównoważonym gospodarowaniu odpadami, produktami i zasobami: organizacje pozarządowe, instytucje akademickie lub organizacje prywatne.

ACR + umożliwia swoim członkom udział w wydarzeniach i dyskusjach prowadzonych na szczeblu europejskim, w szczególności poprzez reprezentowanie władz lokalnych i regionalnych na różnych forach i platformach dyskusyjnych z Komisją Europejską.

Jako członek stowarzyszenia:

  • Do listopada 2019 roku byliśmy jednym z partnerów międzynarodowego projektu „URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania", dofinansowanego z programu Horyzont 2020. Zakłada on wytworzenie innowacyjnych metod odzysku surowców z odpadów wielkogabarytowych oraz opracowanie materiałów badawczych będących podstawą do zmiany prawa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami.
  • Zostaliśmy członkiem Regional Working Group w projekcie COLLECTORS dofinansowanym z programu Horyzont 2020 dot. wypracowania dobrych praktyk z zakresu zbiórki papieru, opakowań z papieru i tektury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz gruzu.
  • Zostaliśmy również jednym z interesariuszy projektu EMBRACED dofinansowanym z programu Horyzont 2020 dot. innowacyjnych rozwiązań recyklingu zużytych produktów higieny chłonnej i odzysku z nich cennych surowców oraz włókien.